Wilgotność i redukcja zapylenia

Mgłowe systemy nawilżania TISSA jako redukcja zapylenia

Obniżona wilgotność względna powietrza w wielu dziedzinach przemysłu sprzyja powstawaniu lotnych cząstek stałych. Powodowane jest to po części nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych, a po części obniżeniem gęstości pozbawionego wody materiału. Redukcja zapylenia poprzez zastosowanie mgłowego systemu nawilżania powoduje eliminację ładunków elektrostatycznych, zmniejszenie lotności cząstek stałych poprzez zwiększenie ich gęstości oraz poprzez bezpośrednią absorpcję drobin pyłu przez mikro krople mgły (w następstwie czego cząstki łączą się w większe grupy tracąc właściwości lotne).

Redukcja zapylenia - przesypy

Ograniczenie pyłu w przemyśle

Pył jest integralnie związany z wieloma gałęziami przemysłu, takimi jak zakłady przeróbcze, kopalnie, huty czy zakłady kruszyw. Przebieg emisji pyłu zależy od wielu czynników technologicznych: rodzaju surowca, stopnia jego rozdrobnienia, wielkości strugi materiału czy realizowanych na nim operacji. Szkodliwość zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie człowieka jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pyłu, wielkości ziaren oraz czasu oddziaływania. Duży wpływ na emisję pyłów mają również uwarunkowania zewnętrzne, takie jak wilgotność powietrza, temperatura czy sytuacja terenowa. Warunki atmosferyczne można poprawić za pomocą odpowiedniego systemu nawilżania mgłowego. Obniża on temperaturę powietrza oraz zwiększa jego wilgotność.

Drobiny pyłu są uławiane z powietrza a jego rozprzestrzenianie może być ograniczone przez zastosowanie mgłowych kurtyn wodnych. Samo zwilżenie surowca również powoduje ograniczenie rozprzestrzeniania się pyłu. Istotnym parametrem technicznym instalacji mgły wodnej jest dobór odpowiednich dysz, ich rozmieszczenia oraz ilości. Ważnym jest aby dobrać odpowiednią wielkość kropli oraz wydatek systemu do konkretnego zastosowania. Odpowiedni projekt instalacji obniży późniejsze koszty eksploatacji. Przy dobrze dobranej instalacji nawilżania mgłowego można uzyskać redukcję zapylenia nawet o 99%.

Zobacz również

Odpylanie powietrza – informacje